Prihláška

Prihláška
Odoslaním elektronickej prihlášky súhlasím/nesúhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely prihlásenia sa a vedenia jazykového kurzu. Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účely prihlásenia sa a vedenia jazykového kurzu udeľujem na celé obdobie štúdia v Jazykovej škole BrainyJAM. Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Som si vedomý, že poskytnutý súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na info@jazykovaskolacadca.sk Spracúvanie osobných údajov v Jazykovej škole Brainy JAM sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Translate »